top of page

หนังสือขออนุญาตเข้าพักภาวนา


ใบสมัคร (แบบฟอร์ม 1)

ขอเข้าพักภาวนา ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

29/14-15 บ้านหินแหลม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี, 71180.

ชื่อ – สกุล....................................................................เลขที่บัตรประชาชน.........................อายุ..........ปี

อาชีพ......................................สถานที่ทำงาน......................................................................................

บ้านเลขที่ ...................ถนน......................................... ซอย..........................ตำบล............................

อำเภอ...........................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์บ้าน......................

มือถือ................................................... e-mail .............................................................................

ขออนุญาตเข้าพักภาวนา

¡ ระหว่าง วันที่ ............................. ถึง...............................................

(รับสมัคร จำนวนสูงสุด ชาย 2 ท่าน หญิง 2 ท่าน)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก

  1. ท่านเคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อนหรือไม่ ¡เคย ¡ ไม่เคย

¡ สถานที่...........................................................................................

2. ถ้าเคยท่านปฏิบัติแนวไหน

¡ เจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน ¡ พุทโธ ¡ พองยุบ

¡ อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................

3. การจัดที่พัก

¡ ทางวัดจัดให้ตามความเหมาะสม

¡ นำเต็นท์ หรือกลดมาเอง เพื่อปฏิบัติธรรมใกล้ชิดธรรมชาติตามสถานที่วัดจัดให้

4.ท่านมีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ,มีโรคประจำตัว ...............................................................................................................................................

5. สิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะได้รับจากการพักภาวนาในครั้งนี้

......................................................................................................................................................

6. คำถามและข้อสงสัยที่อยากทราบ...........................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับทราบกฎระเบียบเองทุกอย่างแล้วและกรอกข้อคามไปตามจริงทุกประการ ข้าพเจ้าขอยินยอมรับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของวัด โดยจะปฏิบัติตามทุกประการ

ลงนาม........................................................................

ตัวบรรจง(..................................................................)

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............


Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page