top of page

ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อขอเข้าพักภาวนาค้างคืนอยู่ปฏิบัติธรรมในวัดป่าบัวแก้ว


ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียน

เพื่อขอเข้าพักภาวนาค้างคืนอยู่ปฏิบัติธรรมในวัดป่าบัวแก้ว

คฤหัสถ์ชาย –หญิง ที่ขอมาปฏิบัติธรรมที่วัด ที่มีความประสงค์เข้าพักภาวนาในวัด

ต้องลงทะเบียนประวัติ ให้กรอกเอกสาร-แบบฟอร์ม1 ทุกช่อง ใส่ข้อมูลตรงความเป็นจริง หากวัด

ทราบว่าข้อมูลเป็นเท็จ จะไม่อนุญาตให้เข้าพัก และต้องพร้อมยินยอมให้ทางวัดตรวจสอบประวัติ

ของท่าน โดยลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมไว้ด้วย

ระเบียบขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ติดต่อขอใบรับสมัคร มีเอกสาร 2 ชุด ต้องนำไปพิจารณาก่อนลงทะเบียน

คือ 1.ทะเบียนประวัติผู้ขอเข้าพักภาวนา -แบบฟอร์ม1 และ 2.กฎระเบียบข้อปฏิบัติ

***สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้โดย***

1. ติดต่อผ่านทาง E-mail : preeyanont@gmail.com

ให้ศึกษากฎระเบียบปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

เพราะทางวัด ต้องปฏิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัด ตามปฎิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์

2. ต้องส่งจดหมายถึงวัดก่อนอย่างน้อย 14 วัน ก่อนถึงวันเข้าพักภาวนา

ดังนั้น เอกสารที่ต้องยื่นแก่ทางวัดล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน มีดังนี้

1. ทะเบียนประวัติ ( แบบฟอร์ม 1) และสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2. บัตรประชาชน ยื่นให้วัดในวันเข้าพักภาวนา

3. รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 30 วัน) พื้นขาว ใบหน้าชัด

ไม่สวมแว่น ไม่มีผมม้า ทั้งชาย -หญิง

4. การยินยอมรับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของวัด พร้อมลายเซ็นยินยอม ( ในแบบฟอร์ม 1 )

5. ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (หากมี) พร้อมสำเนา 1 ใบ

ยื่นเอกสารด้วยวิธี ส่งไปรษณีย์ถึงวัดล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน

หากวัดได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วนแล้ว จะตอบรับจดหมายของท่านภายใน 1สัปดาห์

3. คอยตรวจจดหมายตอบจากวัด หากเอกสารครบถ้วน

ปกติวัดจะตอบท่านภายใน 7วัน หลังได้รับจดหมายและเอกสารครบถ้วน

4. เอกสารที่ต้องยื่นแก่ทางวัดในวันเข้าพักภาวนา มีดังนี้

1.ต้องมีจดหมายตอบรับจากท่านเจ้าอาวาสก่อนจึงมีสิทธิ์เข้าพักภาวนา

2. บัตรประชาชน ยื่นให้วัดในวันเข้าพักภาวนา

3. รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 30 วัน) พื้นขาว ใบหน้าชัด ไม่สวมแว่น ไม่มีผมม้า

ทั้งชาย -หญิง ยื่นให้วัดในวันลงทะเบียนจริง เพื่อลงทะเบียนเข้าพักภาวนา

5. ให้ศึกษากฎระเบียบของวัดให้เข้าใจ พร้อมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

หากพบทำผิดกฎและข้อปฏิบัติ จะถูกขับไล่ และหากทำผิดกฎหมายในวัด

ทางวัดจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินคดี ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ต่อไป


Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page