พิธีเปิดวัดไทยรัตนประทีป บูดาเปสต์


พิธีเปิดวัดไทยรัตนประทีป บูดาเปสต์ ฮังการี 11มิย.59 พระอจ.บญมีเมตตาไปเป็นประธานเปิดและแสดงธรรมบรรยายในวันเปิดและที่วัดไทยญาณสังวร เวียนนา และวิทยาลัยธรรมะเกท ในโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19 แห่งราชอาณาจักรสยามประเทศ

โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่มีต่อมูลนิธิดวงแก้ว ที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตากรุณารับมูลนิธิดวงแก้วไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และได้ประทานการสนับสนุนช่วยเหลือและคำแนะนำอันทรงคุณค่ายิ่งเสมอมาและเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและกิจการทางสาธารณกุศลต่างๆตลอดพระชันษาของพระองค์ท่าน การดำเนินการ ตามโครงการ 1. จัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์” ณ วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 2. จัดสร้างอาคาร “ญาณสังวรานุสรณ์” ให้รพ.ผู้สูงอายุฯ ให้รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ 3. จัดสร้างวัดไทย “รัตนประทีป” บูดาเปส ณ กรุงบูดาเปส ประเทศ ฮังการี ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างปีพ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ. 2561


Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts