top of page

โครงการและกิจกรรมหลัก

DUANG-KAEW FOUNDATION

Under the Patronage

of His Holiness Royal Thai Supreme Patriarch

1/1 soi23,Sukumvit Rd., Samutprakarn 10270

E-mail : duangkaew.org@gmail.com

Tel.    0851239952,    0818755588

 

โครงการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ส่งเสริมการประพฤติและปฏิบัติธรรมดูแลปกป้องดูแลรักษาพระพุทธศาสนาเช่น

 

-*จัดทำสื่อธรรมะเผยแพร่เช่นซีดี MP3 VDOและอื่นๆ

  *การจัดอบรมปฏิบัติธรรม เช่นที่วัชรธรรมสถาน เป็นประจำทุกๆเดือน

  *จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆเช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน  ถวายผ้าอาบน้ำฝน  ผ้าจำนำพรรษา

  * โครงการDhrma Tour Dhrma Talk เผยแผ่ธรรมะให้คนไทยและต่างชาติในต่างประเทศ

  * ดูแลรักษาบูรณะ จัดสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุถวายเป็นพุทธบูชา

  

โครงการช่วยเหลือทางการแพทย์

มูลนิธิดวงแก้วฯได้ดำเนินการช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณะสุขในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี2530 โดยมีโครงการหลักๆคือ

1.   โครงการรณรงค์ต่อต้านความพิการในชนบท-รักษาผ่าตัดแก้ไขความพิการเดือนละ2ครั้งตั้งแต่ปี2531-2552

2.   ให้ทุนแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ไปศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ

3.   ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในและต่างประเทศ - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

4.    ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านการแพทย์เช่นการก่อสร้างถาวรวัตุในรพ.ต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัยและโครงการส่งเสริมทางการแพทย์ต่างๆ

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา

โครงการส่งเสริมการศึกษาในชนบท

-โรงเรียนอุปถัมภ์

-รร.ในฝัน ช่วยสานฝันของเด็กๆ ในชนบท

 

กิจกรรมที่เรามอบให้เช่น

*การบูรณะอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยประโยชน์ในโรงเรียน/สถานศึกษา

*การให้ทุนการศึกษา-โครงการพัฒนาอาชีพ/ความรู้ให้เด็กๆ-โครงการหาทุนในรร.

   ฝึกอาชีพเด็กๆเพื่อ     อาหารกลางวันและพัฒนาการศึกษา เช่นโครงการเลี้ยงไก่ไข่

   เลี้ยงปลา ปลูกมะละกอ  ปลูกต้นมะลิ      เพื่อนำมาร้อยมาลัยหาทุนเพิ่ม เป็นต้น

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ในเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศเราจะจัดทีมประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและอาสาสมัคร ไปมอบความช่วยเหลือเช่นการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น--การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค-เครื่องยังชีพให้กับผู้ประสบภัย โอดยทำงานร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยจิตอาสาสาธารณะ

มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากใจของเราสู่เขาเหล่านั้นผู้ตกอยู่ในความทุกข์ทรมาณ

Please reload

Main Objectives---โครงการและกิจกรรมหลัก

TO OFFER A COMFORTING HAND WITH A WAEM AND PERSONAL TOUCH

bottom of page